Ả Rập Xê-út cấp “thị thực quá cảnh” (Stopover visa) cho tất cả khách du lịch